domingo, 10 de mayo de 2009

A humidade relativa do aire


A humidade relativa do aire consiste en saber a cantidade de vapor de auga que contén o aire, en relación á máxima cantidade que pode chegar a conter. Se expresa en tanto por cento (%) e para medila, se utiliza un aparato chamado higrómetro, que pode ser de varios tipos, pero un dos máis comúns é o chamado higroscopio, que utiliza unha corda feita de cabelos, que se retorce tanto máis, canto maior humidade haxa no aire. Dita corda de cabelos, despraza unha agulla indicadora que se move sobre unha esfera, indicando o valor da humidade relativa do aire nese momento (ver fotografía). O valor da humidade relativa oscila moito, dependendo das condicións atmosféricas, e tamén varía moito duns lugares a outros. Así, xunto ao mar poden darse fácilmente valores do 90%, mentres que en zonas máis secas, poden darse valores do 35 ou 40%.
Carlos.

No hay comentarios: